Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

9.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich výlučne v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že informácie poskytnuté predávajúcemu zo strany kupujúceho sú pre uzavretie zmluvy nevyhnutné. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2.   Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať alebo opraviť osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, ako aj zaslaním emailu, či listu predávajúcemu.

9.3.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.4.   Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.3. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem prípadov neopodstatnených a neprimeraných žiadostí, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, kedy predávajúci môže požadovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo na oznámenie, príp. uskutočnenie požadovaného opatrenia.

9.5.   Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.4. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

9.6.   Predávajúci vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje kupujúceho sprostredkovateľom:

  • AT Computer s.r.o., Framborská 253, 010 01 Žilina
  • AT Computers a.s., Těšínská 1970, 710 00 Ostrava, Česká republika
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava