Obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, uzatvorené medzi predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom ako aj podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).

1.2.   Kontaktné údaje predávajúceho a orgán dozoru:

Kontaktné údaje predávajúceho:

Názov: smartCAD s.r.o.
IČO: 44743289
DIČ: 2022818457
IČ DPH: SK2022818457
Mesto: Bratislava
PSČ: 81105
Adresa: Čajakova 19
Telefón: +421908732039
E-mail: strasko@smartcad.sk
Kontakt: Martin Straško
Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 58126/B, Oddiel: sro

 

Kontaktné údaje orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

Tel.: 

 • 02/58 27 21 72
 •  
 • 02/58 27 21 04

Fax: 

 • 02/58 27 21 70

alebo v sekcii Kontakty.

Článok II

Definície

2.1.   Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.2.   Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

2.3.   Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.4.   Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

2.5.   V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Článok III

Záväznosť VOP

3.1.   Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Článok IV

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva je uzavretá momentom, keď predávajúci záväzne akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil; v tejto fáze je kupujúcemu daný priestor na zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke a odoslané predávajúcemu, považuje predávajúci za za správne, úplné a záväzné.

4.2. Bezprostredne po odoslaní objednávky je kupujúcemu automaticky zasielané  potvrdenie označené ako „Oznámenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho“, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu. Toto oznámenie sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale má výlučne informatívny charakter.

4.3. Za záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho sa považuje e-mailové potvrdenie predávajúceho o akceptovaní objednávky, odosielané po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim v objednávke (ďalej len "akceptovanie objednávky"). Akceptovanie objednávky nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov..

4.3.   Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

4.4.   Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.

4.5.   Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim; bez tejto dohody nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

4.6.   Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavnej/zrejmej chyby v písaní, napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru. O tejto skutočnosti bude predávajúci obratom informovať kupujúceho.

4.7.   Akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. Tieto VOP obsahujú informácie a oznámenia podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. O tejto skutočnosti vyrozumie predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok V

Cena a platobné podmienky

5.1.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho (platba v hotovosti je obmedzená do sumy do 5.000 EUR), dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.2.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.3.   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.4.   Kupujúci berie na vedomie, že náklady spojené s montážou a inštaláciou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

5.5.   Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

5.6.   Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. V prípade, ak je to potrebné, spolu s tovarom obdrží kupujúci osobitne záručný list.

5.7.   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva).

5.8.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar prevezme.

Článok VI

Dodanie tovaru

6.1.   Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

6.2.   Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru uvedenej v kúpnej zmluve alebo záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

6.3.   Predávajúci nie je povinný vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.4.   Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. V prípade že hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 50kg, kupujúci berie na vedomie, že je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

6.5.   V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

6.6.   Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom, nie však neskôr ako v dohodnutej lehote a ak nie je lehota dohodnutá tak v lehote 30 dní, poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.7.   Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.1. VOP Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 8.8. VOP.

Článok VII

Záručné podmienky, reklamačný poriadok

7.1.   Záručné podmienky na tovar sa riadia v tomto článku VOP uvedeným Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Záručným listom je doklad o kúpe, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

7.2.   Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru.

7.3.   Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

7.4.   Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

7.5.   Prevzatím tovaru u podnikateľov sa rozumie okamih jeho odovzdania kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, okamihom prevzatia tovaru sa rozumie okamih prevzatia od dopravcu.

7.6.   Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).
Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o kúpe obsahujúci uvedené údaje, ktorý v takom prípade spĺňa náležitosti záručného listu.

7.7.   Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný lis vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

7.8.   Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste alebo na protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

7.9.   Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

7.10.Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

7.11.Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo alebo prevádzka predávajúceho. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu v autorizovanom servisnom stredisku.

7.12.V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.

7.13.Kupujúci-podnikateľ môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

7.14.Kupujúci-podnikateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na doklade, ktorý kupujúci predkladá podľa predchádzajúcej vety musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

7.15.Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými súčasťami, ani so softwarovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a predávajúci výslovne neuvádza zoznam kompatibilných alebo nekompatibilných súčastí.

7.16.Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

7.17.Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém, ibaže je taká funkčnosť podobného tovaru obvyklá a ak nebolo predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar funkčný len s uvedeným zoznamom či nie je funkčný s uvedeným zoznamom. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

7.18.Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený. 

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a súčasne nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • a)mechanickým poškodením tovaru,
 • b)elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • c)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • d)neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • e)ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
 • f)ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
 • g)tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • h)prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • i)tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • j)pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 • k)tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim preukázateľne deklarované, prípadne je možné takéto vlastnosti dôvodne očakávať vzhľadom na vykonanú reklamu alebo obvyklý spôsob použitia tovaru.

7.19.V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškodené, (napr. poškriabané a pod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou (pozri nižšie).

7.20.Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

7.21.Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia softwaru (operačný systém, antivírusový program), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie, ktorú nedodal predávajúci (napr. hry, vírusy), alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou nad rámec reklamácie, táto bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

7.22.Pri odovzdaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, odporúčame kupujúcemu zabezpečiť si vytvorenie odpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme.

Spôsob vybavenia reklamácie ak je kupujúcim spotrebiteľ:

7.23.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim má vady, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho vlastnostiam dojednaným v kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nemožno vadu odstrániť a táto bráni riadnemu užívaniu tovaru bez vád, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Ak má tovar neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel alebo vadu tovaru sám spôsobil. Vadu, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu existujúcu už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.24.Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť, množstvo, mieru, hmotnosť a iné úžitkové vlastnosti (ďalej spolu len „úžitkové vlastnosti“) zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe reklamy očakávané, prípadne úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá záväzným technickým normám a právnym predpisom, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.25.Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti veciak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak sa znova vyskytne rovnaká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu a súčasne bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúci.

7.26.V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

7.27.Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

7.28.Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.29.Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov  vynaložených na odstúpenie od zmluvy.

7.30.Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

7.31.Kupujúci spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúcim podnikateľ:

7.32.Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

7.33.Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

7.34.Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho o ukončení reklamácie buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

7.35.V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 614 ods. 5 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

8.1.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

8.2.   Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.3.   Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.4.   Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito VOP. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.

8.5.   Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluva, a to v originálnom obale,zaslaním alebo prinesením do sídla alebo na prevádzku predávajúceho. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8.6.   Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

8.7.   Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.8.   Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

8.9.   Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8.8. VOP pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 8.5. VOP alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 8.5. VOP.

8.10.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8.2. VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

8.11. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

8.12.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 8.5. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 8.8. VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

8.13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

 • a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

8.14.V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné zrušenie kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

9.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich výlučne v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že informácie poskytnuté predávajúcemu zo strany kupujúceho sú pre uzavretie zmluvy nevyhnutné. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2.   Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať alebo opraviť osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, ako aj zaslaním emailu, či listu predávajúcemu.

9.3.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.4.   Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.3. VOP vybaví predávajúci bezplatne okrem prípadov neopodstatnených a neprimeraných žiadostí, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, kedy predávajúci môže požadovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo na oznámenie, príp. uskutočnenie požadovaného opatrenia.

9.5.   Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.4. VOP najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

9.6.   Predávajúci vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje kupujúceho sprostredkovateľom:

 • AT Computer s.r.o., Framborská 253, 010 01 Žilina
 • AT Computers a.s., Těšínská 1970, 710 00 Ostrava, Česká republika
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava

Článok X

Záverečné ustanovenia

10.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok doručovaných na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakty a na adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke.

10.4.Na vzťahy neupravené VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

10.5.Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky.

10.6.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, VOP v celom rozsahu porozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Meno, priezvisko, titul: .........................................................................................

Adresa bydliska: .........................................................................................

Telefónne číslo/ email: .........................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou smartCAD s.r.o. zo sídlom Čajakova 19, 811 05 Bratislava 1, IČO: 44743289, DIČ: 2022818457, (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .........................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .........................................................................

Dátum prijatia tovaru: .........................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na shop.smartcad.sk

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia : .......................

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu: ......................

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

.................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):............................................................................

.................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ......................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ....................................................................

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach v článku VIII.

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

V ..................................., dňa ................................,

podpis spotrebiteľa .......................................

V ..................................., dňa .................................,

podpis predávajúceho...................................