Urbano prenájom

Softvér | Kód: 27299-27480
Akcia -30%

Urbano Canalis/Hydra/Polygon/Ultimate/Raster & Vector

Dostupnosť
Skladom
Pôvodná cena
4 680,00 €
Ušetríte
1 404,00 € (30%)
3 276,00 €
3 931,20 € s DPH

Urbano Canalis 

Je to jednoduchá, moderná a pružná aplikácia vytvorená podľa národných európskych štandardov projektovania, ktorá je vyvíjaná už 18 rokov a používa sa celosvetovo. 

Urbano je nadstavba nad AutoCAD, Civil 3D, AutoCAD MAP a BrisCAD. 

 

Urbano Canalis Basic

 • Konverzia elementov na topológiu

 • Preberanie dát z objektov CAD

 • Analýza povodia

 • Hydraulické výpočty

 • Analýza kríženia

Obsahuje: Kernel, Layout, Long Sections, Sewage.

 

Urbano Canalis

 • Digitálne modely terénu

 • Konverzia elementov na topológiu

 • Preberanie dát z objektov CAD

 • Analýza povodia

 • Hydraulické výpočty

 • Analýza kríženia

Obsahuje: Kernel, Layout, Long Sections, Sewage, Terraform.

 

Urbano Canalis PRO

 • Digitálne modely terénu
 • Konverzia elementov na topológiu
 • Preberanie dát z objektov CAD
 • Analýza povodia
 • Hydraulické výpočty
 • Analýza kríženia
 • Import/export .shp a .tab
 • Import/export databáz
 • Import/export Civil 3D
 • Export .IFC
 • Návrh výkopov

Obsahuje: Kernel, Layout, Long Sections, Sewage, Terraform, Data, Geo.

 

Urbano Ultimate

 • Digitálne modely terénu

 • Konverzia elementov na topológiu

 • Preberanie dát z objektov CAD

 • Analýza povodia

 • Hydraulické výpočty

 • Analýza kríženia

 • Import/export .shp a .tab

 • Import/export databáz

 • Import/export Civil 3D

 • Export .IFC

 • Návrh výkopov

 • Návrh vodovodných sietí

 • Podtlaková kanalizácia

 • Polygónová topológia

 • Práca s rastrovými a vektorovými formátmi

Obsahuje:  Kernel, Layout, Long Sections, Sewage, Water, Terraform, HSB, Data, Geo, Polygon, Raster, Vector.

 

Užitočné novinky vo verzii 10.03. a oprava chýb:

 • Nový licenčný systém - od verzie 10.1 je možné využiť virtuálnu licenciu. Licenciu na počítači je možné aktivovat/deaktivovať podľa potreby ako ju aj "prenášať".

 • Vylepšenie dočasnej grafiky

 • Analýza kolizií - výpočet 3D vzdialenosti medzi kríženiami.

 • Vylepšený import Google Map

 • Oprava chýb, mimo iného:

  • pády programu pri vypnutí dočasnej grafiky​

  • opravy dynamických popisov vetiev/radov

  • pomalý posun uzlov

  • nesprávne zobrazenie prefabrikovaných šácht

 

Čo prináša verzia 10.01.:

 • Automatické licencovanie. cez internet si aktivujete Canalis automaticky. 
 • Nový koncept zadávania nivelety (zadá sa jendotne a prenesie sa do všetkých ostatných príkazov, ďalšie funkcie budú iba vyžadovať referenčný bod potrubia (vnútorný vršok, vonkajší vršok, os, vnútorný spodok, vonkajší spodok)
 • úprava hrúbky čiar,
 • Ukladanie katalógov do vlastného adresára,
 • Vylepšený export IFC a NWC. Do IFC je možné exportovať aj povrchy terénu (Terraform aj Civil 3D),
 • Povrch Terraform je možné ukladať do externého súboru a iba pripojiť do pracovného výkresu. 

 

Prínos vo verzii 9.3.:

 • Automatický návrh nivelety pre tlakovú kanalizáciu.
 • Výpočet prietokov počíta s napojenými ďalšími sieťami - pokiaľ je do uzlu (šachty) napojená ďalšia sieť, výpočet prietokov ich zohladní.
 • Nové je možné zadať obdĺžníkové potrubie ( obe rozmery nezávisle)
 • Pri vytváraní DMT z 3D plochy sa plochy vložia do modelu "ako sú" - vrátane hrán.
 • zrychlené načítanie polygonovej topológie z XML.

 

Vysvetlivky k jednotlivým oblastiam:

Urbano Canalis

je softvér pre návrh gravitačných, tlakových a vákuových kanalizačných sietí. Je nenahraditeľná vo všetkých fázach projektu, od koncepčného až po detailný návrh. Umožňuje jednoduché zadávanie údajov geodézie a GIS a ponúka moderné nástroje na nastavenie trasy a návrh invertovania potrubí. Vďaka dynamickému modelu je veľmi jednoduché vykonávať zmeny v pláne, ktoré sa automaticky aktualizujú v tabuľkách, pozdĺžnych a priečnych rezoch a naopak. Integrované katalógy potrubí, šachiet a iných prvkov uľahčujú prácu a katalógy sú otvorené pre úpravy a pridávanie nových prvkov. K dispozícii je aj špeciálna sada výpočtových nástrojov, ktoré umožňujú výpočet búrkových, sanitárnych a bodových prietokov rôznymi metódami, ako aj hydraulický výpočet a dimenzovanie gravitačných a tlakových kanalizačných sietí. K dispozícii sú aj rôzne funkcie na analýzu a kontrolu siete, filtrovanie prvkov podľa rôznych kritérií, grafické zobrazenie údajov (tematické mapy), štýly plánov, funkcie úprav a premenovania. Niektoré z pokročilých funkcií zahŕňajú analýzu križovatiek s inou infraštruktúrou, definíciu dát pre ryhy a výpočet výrubových množstiev, rôzne typy reportov, definíciu a priradenie užívateľských dát, ukladanie výberových množín a mnohé ďalšie.

 

Prostredie 

Príkazy je možné spúšťať z hlavného pracovného priestoru, ribbonu, nástrojovej lišty alebo priamo z príkazového riadka CAD.

 

Topológia

Systém sa skladá z uzlov a úsekov, základných topologických prvkov. Uzly a úseky automaticky vytvárajú vetvy, rady a systémy, ktoré je možné upravovať, deliť a zlučovať, kresliť a ďalej upravovať. 

 

Konverzia CAD elementov

Konverzia objektov CAD (úsečky, 2D alebo 3D krivky) do systému Urbano. Okrem samotnej siete môže Urbano taktiež prevádzať dáta zapísané v textoch CAD a atribútoch blokov, ako sú priemery rúrok alebo výšky terénu.

 

Katalógy

v katalógu Urbana sú informácie o rúrkach, šachtách, vrchných vrstvách, priekopách, prefabrikovaných betónových prvrkoch a ďalších.

Katalógy je možné upravovať prostredníctvom rozhrania Urbano alebo aplikácie Microsoft Excel a ďalej zdieľať v rámci tímu.

 

Užívateľské dáta

Urbano ponúka možnosť vytvárať, vkladať, importovať a exportovať užívateľom definované dáta. Počet takýchto dát nie je obmedzený a je možné použiť ich ako akékoľvek iné dáta v Urbane. Okrem užívateľských dát je možné vytvoriť funkčné dáta, ktoré dynamicky vypočítavajú určitú hodnotu podľa daného vzorca.

 

Digitálny model povrchu

Povrchy je možné vytvoriť niekoľkými rôznymi spôsobmi - priamym importom bodov z textového súboru, .shp alebo databázy, prevedením prvkov CAD. Urbano Terraform taktiež ponúka celý rad nástrojov pre prácu s bodovými mračnami - načítanie, prezeranie a import pomocou rôznych filtrov.

 

Pozdĺžne profily

Vďaka dynamickému prepojeniu projektu je veľmi ľahké vykonávať zmeny v situácii, ktoré sú automaticky aktualizované v tabuľkách, pozdĺžnych profiloch, priečnych rezoch a naopak.

 

Niveleta

Urbano ponúka niekoľko funkcií pre interaktívne kreslenie/automatický návrh, úpravy a nastavenie nivelety potrubia priamo v pozdĺžnych profiloch.

 

Prefabrikované šachty

Vďaka dynamickému prepojeniu projektu je veľmi ľahké vykonávať zmeny v situácii, ktoré sú automaticky aktualizované v tabuľkách, pozdĺžnych profiloch, priečnych rezoch a naopak.

 

Domové prípojky

Domových prípojky môžu byť napojené na uzol (šachtu) alebo priamo na úsek (potrubie) bez toho, aby sa úsek rozdelil na dve časti. Domové prípojky môžu pozostávať z jedného alebo viacerých úsekov a môžu byť kreslené interaktívne alebo konverziou prvkov CAD (čiary a čiary).

 

Analýza kríženia

Urbano umožňuje automatickú analýzu kríženia a kolízií medzi rôznymi potrubnými systémami, potrubím a šachtami. Kríženia sú úplne dynamické a automaticky sa aktualizujú vo všetkých pohľadoch a tabuľkách pri kreslení a horizontálnej alebo vertikálnej zmene trasy.

 

Hydraulické výpočty

Výpočet prietokov je možné vykonať pomocou rôznych metód. Definované prietoky je možné zoskupiť do scenárov a potom tieto scenáre použiť pre hydraulický výpočet na základe ktorého Urbano Canalis dimenzuje parametre siete.

 

Moduly: 

Kernel - Komplexná sada funkcií pre popisy, prehľady, tématické mapy, pripomienky, vyhladávanie, užívateľské dáta, konfiguračné editory a reporty. Tento modul je povinný vo všetkých konfiguráciách.

 

Layout - Návrh potrubnej siete v situácií, katalógy prvkov (potrubia, prielezy, priekopy...).

 

Long sections - Pozdĺžne profily vrátane nástrojov na úpravu nivelety.

 

Sewage - Návrh kanalizačnej siete. Scenáre výpočtu prietoku. Hydraulický výpočet s dimenzovaním potrubia gravitačnej a siete.

 

Terraform - Nástroje na vytváranie digitálnych terénnych modelov z rôznych zdrojov (objekty CAD, TXT, SHP, Databáza).

 

Water - Zadávanie elementov vodovodnej siete (nádrž, čerpadlo, ventily). Výpočty prietokov. Hydraulický výpočet, dimenzovanie potrubia, modelovanie. INP import a export.

 

Data -  Import/export databáz OLE DB (PostgreSQL, Access...), SHP, TAB, TXT, XML a AutoCAD Civil 3D. Import Google Maps (mapa & DTM).

 

HSB - Detailný návrh schémy vodovodnej siete s vopred definovanými armatúrami, ventilmi a editorom zoznamu dielov.

 

Polygon - Nástroje pre návrh a analýzu parciel s podporou pre import polygónov (SHP), vytváranie topológie, konverzie topológie z CAD           objektov, úpravy a čistenie. Prevod na 3D topológiu AutoCAD Map.

 

GEO - Návrh priečnych rezov, parametrické priekopy pre viac potrubných sietí v jednom výkope.

 

Raster - Nástroj pre rastre vrátane zoskupovania rastrov, georefencií, podpora TFW, JGW, JPEG 2000, ECW, GeoTIFF

 

Vector - Nástroj pre vektorové referencie vrátane zoskupovania súborov, usadzovania do súradníc a inteligentného zobrazenia, podpora DWG, DGN, DWF, PDF

 

Network Repository -  Pripojenie k sieťovému úložisku Urbano s výmenou konfigurácií, šablón, katalógov a ďalšieho nastavenia.

 

Gasline - Dodatočné funkcie zamerané na projektovanie plynovodov.

 

Urbano Hydra 

Softvér určený pre návrh vodovodných rozvodov. Je nenahraditeľný vo všetkých fázach projektu, od koncepčného až po detailný návrh. Umožňuje jednoduché zadávanie údajov geodézie a GIS a ponúka moderné nástroje na nastavenie trasy a návrh invertovania potrubí. Vďaka dynamickému modelu je veľmi jednoduché vykonávať zmeny v pláne, ktoré sa automaticky aktualizujú v tabuľkách, pozdĺžnych a priečnych rezoch a naopak. Integrované katalógy potrubí, šachiet, armatúr a iných prvkov uľahčujú prácu a katalógy sú otvorené pre úpravy a pridávanie nových prvkov. K dispozícii je aj špeciálna sada výpočtových nástrojov, ktoré umožňujú priraďovanie potreby vody, hydraulický výpočet a optimalizáciu priemeru potrubia vodovodnej siete, ako aj analýzu siete za určité časové obdobie. K dispozícii sú aj rôzne funkcie na analýzu a kontrolu siete, filtrovanie prvkov podľa rôznych kritérií, grafické zobrazenie údajov (tematické mapy), štýly plánov, funkcie úprav a premenovania. Niektoré z pokročilých funkcií zahŕňajú analýzu križovatiek s inou infraštruktúrou, definíciu dát pre ryhy a výpočet výrubových množstiev, rôzne typy reportov, definíciu a priradenie užívateľských dát, ukladanie výberových množín a mnohé ďalšie.

Urbano Hydra 

obsahuje: Kernel, Layout, Long Sections,  Water, Terraform, HSB, Data, Geo.

Urbano Hydra PRO

obsahuje: Kernel,Layout, Long Sections, Water, Terraform, HSB, Data, Geo. 

 

Urbano Raster & Vector

obsahuje: Kernel, Raster, Vector.

PROMO pre nových užívateľov až 40% do 30.08.2022.

Vzťahuje sa na 1-ročný prenájom, 3-ročný prenájom ako i na stálu licenciu s maintenance službou na 1 rok alebo na 3 roky. 

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Kód Prenájom Obdobie prenájmu Dostupnosť Cena
27299-27443 URBANO HYDRA PRO NLM 1 rok Skladom 1 848,00 € s DPH
27299-27444 URBANO RASTER & VECTOR NLM 1 rok Skladom 144,00 € s DPH
27299-27445 URBANO RASTER & VECTOR SLM 1 rok Skladom 108,00 € s DPH
27299-27446 URBANO HYDRA PRO SLM 1 rok Skladom 1 386,00 € s DPH
27299-27447 URBANO ULTIMATE NLM 1 rok Skladom 1 528,80 € s DPH
2 184,00 € s DPH
27299-27448 URBANO ULTIMATE SLM 1 rok Skladom 1 146,60 € s DPH
1 638,00 € s DPH
27299-27449 URBANO HYDRA NLM 1 rok Skladom 806,40 € s DPH
1 344,00 € s DPH
27299-27450 URBANO HYDRA SLM 1 rok Skladom 604,80 € s DPH
1 008,00 € s DPH
27299-27451 URBANO CANALIS BASIC SLM 1 rok Skladom 720,00 € s DPH
27299-27452 URBANO CANALIS BASIC NLM 1 rok Skladom 960,00 € s DPH
27299-27453 URBANO CANALIS SLM 1 rok Skladom 1 008,00 € s DPH
27299-27454 URBANO CANALIS NLM 1 rok Skladom 1 344,00 € s DPH
27299-27455 URBANO CANALIS POLYGON SLM 1 rok Skladom 648,00 € s DPH
1 080,00 € s DPH
27299-27456 URBANO CANALIS POLYGON NLM 1 rok Skladom 864,00 € s DPH
1 440,00 € s DPH
27299-27457 URBANO CANALIS PRO SLM 1 rok Skladom 1 386,00 € s DPH
27299-27458 URBANO CANALIS PRO NLM 1 rok Skladom 1 848,00 € s DPH
27299-27475 URBANO CANALIS POLYGON SLM 3 roky Skladom 1 620,00 € s DPH
2 700,00 € s DPH
27299-27476 URBANO HYDRA SLM 3 roky Skladom 1 512,00 € s DPH
2 520,00 € s DPH
27299-27477 URBANO ULTIMATE SLM 3 roky Skladom 2 948,40 € s DPH
4 914,00 € s DPH
27299-27478 URBANO CANALIS POLYGON NLM 3 roky Skladom 2 160,00 € s DPH
3 600,00 € s DPH
27299-27479 URBANO HYDRA NLM 3 roky Skladom 2 016,00 € s DPH
3 360,00 € s DPH
27299-27480 URBANO ULTIMATE NLM 3 roky Skladom 3 931,20 € s DPH
5 616,00 € s DPH
Môj účet